منبع پایان‌نامه c (3123)

منبع پایان‌نامه c (3123)

کد PDBتعداد ورودیها در UniProtKBتعداد برخوردها که در جستجو با Scan prosite بدست آمدهاستموتیفنام ژنیونهای فلزی2AJ187276 [LIVNS] – x – {L} – [LIVMFA] – x – C – x – [STAGCDNH] [- C – x(3) – [LIVFG] – {LV} – x(2) – [LIV] – x(9,11) – [IVA] – x – [LVFYS]CadAکادمیوم1IHU5776I[IV][FV]DTAPTGHTArsAآرسنیک-121108D[LI]G[PS][KL][IL][TL]PIG[ST]LA[ST]L[IL]W[LM][HY][VI]LArsB1J9B17839HP[IAS]L[IL][NER]RPIV[IV]1J9BArsC-144HNP[AHR]C[GS][TK]SR1ZX9237131CVN[VI]GCVPSK237 (138 fragments)1ZX931411S6LMerAجیوه1S6L4131C[CNK][HNEDQ][VI]H[FY]FMerB54AGV[ST]VH[IV]VRDY[LI]MerD1AFI, 2HQI8076C{FD}XCP[FI]TVMerP10281CC[LA]GP[LFI][IVL]LMerT106GXXA[ILV]N[PA]XPRCbiDکبالت91105MHSWDYSGNifDمولیبدنیوم105G[IVM][IVL]GATVMPHX[IVL]YLHSMntHمنگنز2F5D, 2F5C2231D[VA]EG[IM]EHH[LV]S[WEQ][END][AST][IL]MnTR1121[MLA][RK]HAFD[AS]DHI[AV][AC]IDNTNicT/NixAنیکل44GAMERVRPVLMTCnrAکبالت و نیکل4948FGDTL[AS]H[AS][AS][IL]LGZnuBروی
3-1 کاربرد بیوانفورماتیک در پیشگویی ساختار پروتئین
یکی از کاربردهای بیوانفورماتیک، مطالعه‌ ساختار و عملکرد ماکرومولکول‌ها از روی توالی آن‌هاست. در این‌ میان، پیشگویی ساختار پروتئینها یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بیوانفورماتیک و زیستشناسی محاسباتی میباشد. پروتئینها از توالیهای خطی متشکل از بیست نوع اسیدآمینه تشکیل شدهاند. ساختار پروتئینها در چهار سطح اول25، دوم‌26،سوم27 و چهارم‌ 28مطالعه می‌شود البته ساختار چهارم در همه پروتیئنها مطرح نیست. تحقیقات محققین نشان دادهاست که عملکرد پروتئین فقط به توالی اسیدهایآمینه‌ آن، یعنی ساختار اول، بستگی ندارد، بلکه ساختار سوم عملکرد آن را تعیین می‌کند. از تکنیک‌های مختلفی جهت‌ تعیین ساختار سوم پروتئینها استفاده می‌شوند که از مهم‌ترین‌ آن‌ها میتوان کریستالوگرافی اشعه‌ی ایکس و تکنیک NMR را نام برد. تکنیکهای تعیین ساختار پروتئینها فقط مختصات اتمهای یک پروتئین را مشخص میکنند و اطلاعاتی در خصوص ساختار دوم آن ارائه نمیدهد. در اغلب موارد ساختار دوم پروتئینها توسط محققی که ساختار سوم پروتیئن مربوطه را شناسایی کرده، استخراج میگردد و یا اینکه این ساختار را میتوان با برنامههای ویژه ای از اطلاعات مختصات سه بعدی اتمهای یک پروتئین مشخص نمود که به این روشها اصطلاحا تخصیص ساختمان دوم پروتئین29 گفته میشود. مزیت این برنامهها یکنواخت کردن معیار تعیین ابتدا و انتهای مارپیچ آلفا میباشد. از این برنامهها میتوان به برنامههای معروفی چون STRIDE و DSSPاشاره نمود. توضحیات بیشتر در این خصوص در بخش مواد و روشها ارائه شدهاست.
1-3-1 پیشگویی ساختار دوم پروتئینها
پیشگویی ساختار دوم بر اساس این حقیقت است که ساختارهای دوم دارای آرایش منظمی از اسیدهای آمینه هستند و با الگوهای پیوندهای هیدروژنی و سایر نیروهای بین اتمی(دافعه، واندروالس و ….) پایدار میشوند. منظم بودن ساختار، پایه اصلی الگوریتم پیشگویی است. پیشگویی ساختار دوم پروتئین دارای برخی کاربردهاست که میتواند در طبقهبندی پروتئینها و نیز جداسازی دمینها و موتیفهای عملکردی بکاررود .(xiong, 2006) سرورهای مختلفی که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده میشود برای پیشگویی ساختار دوم پروتئینها وجود دارد که در بخشهای مربوطه به چند مورد از آنها اشاره شدهاست.
2-3-1 پیشگویی ساختار سوم پروتئینها
حجم بسیار زیادی از توالیها ی پروتئینی از پروژههای بزرگی چون تعیین توالی DNA در مقیاس وسیع کل پروژه ژنوم انسان بدست آمدهاست، ولی به سبب محدودیتهای روشهای x-ray و 30NMR(وقت گیر و پرهزینه)، ساختار سه بعدی بسیاری از پروتئینهای مهم همچنان نامشخص است و با وجود تلاشهای زیاد تعیین ساختار برخی از پروتئینها بویژه پروتئینهای غشایی توسط تکنیک X-ray و NMR با مشکلاتی زیادی مواجه است. از طرفی ساختمان سوم یک پروتئین در حالت طبیعی خود ممکن است به راحتی و بدون کمک عوامل کمکی صورت نگیرد. یک توالی مشخص ممکن است با توجه به محیط خود چندین ساختار بخود بگیرد و یا اینکه ساختار زیستی فعال آن در حالت مطلوب ترمودینامیکی نباشد. شبیه سازی مستقیم تاخوردگی شدن پروتئینها با استفاده از روش دینامیک ملکولی راحت نیست و جز در مورد پروتئینهای بسیار کوچک مورد استفاده قرار نمیگیرد.
از آنجائیکه درک ساختارسه بعدی ماکروملکولها از جمله پروتئینها جهت فهم کامل نقش زیستی آنها حائز اهمیت است و یک مدل سه بعدی کامپیوتری از یک پروتئین میتواند در طراحی آزمایشات بیوشیمیایی مانند جهش هدایت شده، پایداری پروتئین و آنالیز عملکردی بکار رود، از این رو پیشگویی ساختار پروتئینها از توالی آمینواسیدی با استفاده از ابزارهای قدرتمند بیوانفورماتیک بیش از گذشته اهمیت پیدا کردهاست (xiong, 2006).
روشهای محاسباتی پیشگویی ساختار سوم پروتئینهارا به 3 دسته میتوان تقسیم کرد: (1) مدلسازی مقایسهای31، (2) مدلسازی با شناسایی تاخوردگی32 (3) مدلسازی ابتدا به ساکن33 (Floudas, 2007). در این تحقیق از روشهای مقایسهای و شناسایی تاخوردگی استفاده شدهاست. ابزارها، برنامهها و چگونگی بکارگیری آنها جهت پیشگویی ساختار سوم پروتئینها در بخش مواد و روشها بطور مفصل ارائه شدهاست.
4-1 نمایش ساختار پروتئین
برای مشاهده ساختار سهبعدی و چرخش آن در فضا، نیاز به نرمافزارهای نمایشگر است که از آنها میتوان به نرمافزارها و برنامههایی مانندDiscovery Studio, Rasmol ، Swiss-PDB Viewer و VMD34 اشاره نمود.
5-1 مقایسه ساختار سوم پروتئینها
مقایسه ساختمانی پروتئین‌ها یکی از روش‌هایی است که برای ارزیابی یک روش پیشگویی بکار می‌رود. روش‌ها و الگوریتم‌های مختلفی به این منظور وجود دارد. معیاری که بطور معمول برای مقایسه دوساختار بکار می‌رود RMSD35 است. در توالی‌هایی که طول مساوی داشته باشند، جفت توالی که RMSD کمتری داشته باشند نشان‌دهنده شباهت بیشتر خواهد بود. از نرمافزارها و برنامههایی که جهت مقایسه ساختار سه بعدی پروتئینها بکار میروند میتوان به نرم افزار Swiss-PDB Viewer و برنامه تحت شبکه 36CE اشاره نمود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پس از آشنایی مختصر با توان و پتانسیل دانش بیوانفورماتیک در زمینه مهندسی پروتئین به مطالعه چگونگی بهرهبرداری و استفاده از این دانش جدید به همراه روشهای مهندسی ژنتیک در جهت جذب و حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده میپردازیم.
6-1 فلزات سنگین و اثرات زیستمحیطی آنها
افزایش جمعیت و بدنبال آن رشد فعالیتهای طبیعی و صنعتی بشر منجر به افزایش آلودگی اکوسیستمهای آبی و خاکی با فلزات سنگین، ترکیبات معدنی و آلی و رادیونوکلئوئیدها شدهاست. صنایع عمدهترین منابع آلاینده مربوط به فلزات سنگین هستند. کارخانجاتی از قبیل آبکاری، باطریسازی و تولید قطعات الکترونیک از مهمترین آنها میباشند (Serencam et al., 2008, Saleem et al., 2008).
تخلیه کنترل شده و غیرکنترل شده پسماندهای مایع و جامد کارخانجات و نیز نشتهای تصادفی مواد نفتی باعث حضور فلزات سنگین بیش از استاندارهای تعریف شده در محیط و بروز مشکلات و عوارض جدی برای انسان و جانداران ساکن آن اکوسیستم میگردد (Zheng et al., 2005, Rani 2003).
اگرچه تعریف واضحی برای فلزات سنگین وجود ندارد برخی آنها را بر اساس وزن اتمی، عدهای بر اساس عدد اتمی و تعدادی براساس خصوصیات شیمیایی تعریف میکنند، ولی در بیشتر مواقع دانسیته به عنوان یک فاکتور تعریفی بکار میرود. بدین ترتیب عناصری با دانسیته مخصوص بیش از g/cm3 5 به عنوان فلزات سنگین تعریف میشوند. این عناصر پایدار بوده، وارد زنجیره غذایی انسان میشوند و در بافت زنده جمع میگردند (Wang and Chen, 2006).
بطور کلی فلزات سنگین شامل عناصر واسطه، برخی از متالوئیدها، آکتنیدها و لانتیدها میباشند(Weast, 1984, Nies, 1999) شکل (1-2) .
اکثر فلزات سنگین عناصر واسطه (انتقالی) هستند که اربیتالهای d آنها به طور کامل پر نشدهاست. اربیتالهای d موجب ایجاد کاتیونهای فلزی سنگین میشوند که این کاتیونها توانایی تشکیل ترکیبات پیچیده را داشته و ممکن است دارای فعالیت احیا و یا فاقد آن باشند. در غلظتهای بالاتر، یونهای فلزات سنگین، ترکیبات پیچیده غیراختصاصی را در سلول تشکیل میدهند که منجر به اثرات سمی میشود. برخی از کاتیونهای فلزات سنگین مانند Cd2+ و Hg2+ کمپلکسهای سمی تشکیل میدهند که برای اعمال حیاتی سلول بسیار خطرناک است. از طرفی فلزات سنگین به سبب اربیتال d آزاد موجب تولید رادیکالهای آزاد میشوند و رادیکالهای آزاد میتوانند باعث تخریب بافت در سراسر بدن شده و بیماریهای فساد بافتی را موجب شوند(Nies, 1999).
این مواد همچنین میتوانند واکنشهای حساسیتی را افزایش دهند و جهشهای ژنتیکی ایجاد نمایند و با عناصر کمیاب مفید برای بدن در واکنشهای شیمیایی رقابت کنند و نیز مانند آنتیبیوتیکها عمل میکنند و هر دو دسته باکتریهایی مفید و مضر را از بین میبرند.
از اثرات دیگر فلزات سنگین میتوان به مواردی چون مختل کردن عوامل مغزی–عصبی، تاثیر بر رفتارهای زیستی موجودات زنده اشاره نمود. فلزات سنگین بر انتقال دهندههای پیامهای عصبی و بر عملکرد آنها نیز تاثیر میگذارند و فرایندهای متابولیکی بیشماری را در بدن تغییر میدهند. همچنین این عناصر بر روی سیستمهای مانند خون و عروق قلبی و مسیرهای سم زدایی در بدن (کولون، کبد، کلیه و پوست) و غدد هورمونی درون ریز، مسیرهای تولید انرژی، آنزیمها، سیستم گوارش، ایمنی، اعصاب مرکزی و محیطی اثر مخرب و زیانبار دارند.
با این حال بسیاری از آنها مانند مس، کبالت، آهن و روی در غلظتهای بسیار کم برای فعالیتهای سوخت و سازی سیستمهای زنده ضروری میباشند. برای مثال آهن، از آنمی (نوعی کمخونی) جلوگیری میکند و روی، در بیش از 100 واکنش آنزیمی نقش کوفاکتور را بازی میکند. در حالت طبیعی؛ آنها در غلظتهای پائین وجود دارند و به عنوان فلزات کممصرف شناخته میشوند. ولی در مقادیر بالا، ممکن است برای بدن سمی باشند یا باعث ناکارایی و کمبود در دیگر فلزات کممصرف شوند. مثلا مقادیر بالای روی، میتواند باعث کمبود مس، فلز دیگری که برای بدن لازم است، شود (Wang and Chen, 2006, Nies, 1999)
از میان 91 عنصر موجود در طبیعت، 21 تا از آنها غیر فلز، 16 تا فلز سبک و 53 مورد از آنها فلزات سنگین میباشند. (Weast, 1984)
(Sherman, 2002)
شکل 1-2. برخی از عناصر سنگین مهم در طبیعت
7-1 منابع تولید کننده آلودگیهای فلزات سنگین
صنایع عمدهترین منابع آلاینده مربوط به فلزات سنگین هستند. صنایع استخراج معادن، فعالیتهای هستهای و کارخانجاتی از قبیل آبکاری، باطریسازی و تولید قطعات الکترونیک از مهمترین آنها میباشند.آلودگی ناشی از کادمیوم عمدتا مربوط به معادن، باطریهای نیکل-کادمیوم و کود فسفاته میباشد. برخی از آلیاژها، محصولات PVC و دانههای رنگ نیز دارای کادمیوم هستند. جدول (1-2) برخی از منابع اصلی تولید کننده فلزات سنگین را نشان میدهد (Newman MC, 1991, Jarup, 2003).
اکثر قریب به اتفاق واحدهای تولید کننده فاضلاب صنعتی آلوده به فلزات سنگین فاقد سیستمهای تصفیه هستند و روزانه مقادیر فراوانی فاضلاب صنعتی را وارد محیط زیست یا شبکه فاضلاب شهری مینماید که باعث آلودگی منابع آبی میشوند. در مواردی نیز که فاضلاب صنعتی تصفیه میشوند دفع و دفن لجن تولید شده مشکل بزرگی است که میتواند از طریق گیاهان، جذب و وارد چرخه غذایی شود. بنابراین حذف فلزات سنگین میبایستی در خصوص لجن تصفیه خانههای فاضلاب نیز انجام گیرد(Grommen and Verstraete, 2002, Beltran Heredia and Sanchez Martin, 2009)
جدول 1-2. مهمترین صنایع تولید کننده فاضلاب حاوی فلز سنگین
فلز سنگینصنایع تولید کننده فلز سنگینارسنیکمتالوژی، شیشه، سرامیک، دباغی، رنگ، آفتکش، مواد آتشبازی، شویندهها، داروسازی و نیروگاه ذغالسوزآلومینیوم تولید آلومینیوم از بوکسیت، قطعات آلومینیومی و کندهکاری با اسید اورانیومنیروگاه‌های اتمی و تولید پلوتونیومآهن معادن، صنایع شیمیایی، رنگ و رنگدانه، صنایع فلزی بسته بندی (قوطی)، شستشوی قطعات با اسید و تولید تیتانباریم متالوژی، شیشه، سرامیک، رنگ، لاستیک و موادمنفجرهمرکبجیوه کلروآلکالی، الکتریکی، مواد منفجره، عکاسی، آفت کش، رنگ و داروسازیروی ورق گالوانیزه، برنج، پوشش دهی، رنگدانه کاغذ روزنامه، پرداخت فلزات و معدنسرب انباره‌‌های باطری، رنگدانه، بنزین، عکاسی، کبریت، مواد منفجره و پیچ و مهرهطلاجواهرسازی، آلیاژها، الکترونیک، ابزار فضایی و شیشه‌‌های رنگیقلعپوشش دهی، سیم قلع، مفرغ، برنز، برخی آلیاژها و آمالگام دندانپزشکیکادمیمآلیاژها، سرامیک، رنگدانه، آبکاری، معدن، باطری، پایدار کننده پلاستیک، تلویزیون و قارچ کش کبالت نمک‌های کبالت، آبکاری، سرامیک، کاتالیست، فیلامنت لامپ، شیشه و رنگکروم (VI)
پوشش دهی و آبکاری (بویژه قطعات اتومبیل) آب خنک کن، مرکب و رنگ‌های صنعتی، پرداخت سطوح، مواد محافظ، رنگدانه و کنده کاری با اسیدکروم (III)
دباغی چرم و پوست، شیشه، سرامیک، عکاسی، رنگدانه، رنگ‌های نساجی، پوشش دهی، زباله سوز و تولید تیتانمس
پرداخت قطعات مسی و برنجی، جواهرسازی، معادن مس، کاغذسازی، تولید سیلیکون، صنایع فلزی و ریختهگری، کود‌های شیمیایی و پالایش نفتمنگنزآلیاژ‌های فولادی، باطری‌‌های خشک، شیشه، مرکب، رنگ، کود‌های شیمیایی، کبریت و سرامیکمولیبدن
معدن، چدن وفولاد، رنگدانه مرکب چاپ، کاتالیست، رنگ و سرامیک، قطعات موشک و هواپیما و بدنه راکتور نیکل
پوششدهی و آبکاری، فولاد و ریختهگری، موتور اتومبیل وهواپیما، چاپ، پرداخت فلزات، رنگ تولید سولفات نیکل و شستشوی دیگ بخاروانادیم رنگدانه، فولاد‌های آلیاژی و کاتالیست 8-1 کادمیوم
کادمیوم عنصری فلزی نرم و به رنگ سفید مایل به آبی است. این عنصر به عنوان محصول فرعی از تصفیه روی بدست میآید و بیشتر خصوصیات آن شبیه روی است. کادمیوم و ترکیبات آن بسیار سمی میباشند. بطور طبیعی سالیانه حدود 25000 تن کادمیوم وارد محیط زیست میشود. حدود نیمی از این کادمیوم از طریق هوازدگی سنگها وارد رودخانهها میشوند. آتش سوزی جنگلها، آتش نشانها، فعالیتهای بشری مانند پسماندهای صنعتی و کودهای فسفاته از منابع مهم منتشرکننده کادمیوم هستند. بیشتر کادمیوم ورودی به آبهای شیرین، ممکن است به سرعت جذب مواد معلق شده و در اکوسیستمهای آبی منتشر شوند. رسوبات دریاچهها و رودخانهها، حاوی 9/0-2/0 و آبهای شیرین حاوی کمتر از 1/0 میلی گرم در لیتر کادمیوم است. کادمیوم جذب شده در رسوبات و یا محلول در آب، میتواند وارد زنجیره غذایی شود. مسمومیت موجودات آبزی با کادمیوم، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، مثلاً کلسیم موجود در آب، اثرات سمی کادمیوم را کاهش میدهد.
این عنصر پس از وارد شدن به بدن، نهایتا در کلیه تجمع مییابد از عوارض نامطلوب حضور آن در بدن میتوان به اسهال، شکم درد، استفراغ شدید، شکستگی استخوان و ناهنجاری خاص اسکلتی (بیماری itai – itai)، آسیب به سیستم عصبی مرکزی، آسیب به سیستم ایمنی، ناهنجاریهای روانی و آسیب احتمالی به DNA و سرطان اشاره نمود . حداکثر غلظت مجاز کادمیوم در آب آشامیدنی، بر مبنای متوسط مصرف روزانه آب آشامیدنی معادل با 5/2 لیتر برای انسان به وزن 70 کیلوگرم mg/lit 0/005 میباشد. حلالیت کادمیوم در آب، تحت تاثیر عواملی نظیر نوع ترکیبات و pH آب است. غلظت بیش از چند میکروگرم در لیتر کادمیوم، احتمالاً ناشی از تخلیه فاضلاب آلوده به کادمیوم میباشد غلظت کادمیوم در آب دریا در لایههای سطحی 10-3 نانوگرم در لیتر، در قسمتهای عمیق تا 3500 نانوگرم در لیتر، در آبهای شیرین 1/0 میکروگرم در لیتر و در مناطق آلوده 230 میکروگرم در لیتر میباشد و عموماً به صورت ترکیب آنیونی دیده میشود.(Godt et al., 2006, Bernard, 2008).
9-1 حذف فلزات سنگین از محیطزیست
 فاضلابهای صنعتی تصفیه نشده بخصوص فاضلابهای صنعتی حاوی فلزات سنگین، یکی از مهمترین آلاینده‌های زیست محیطی به شمار می‌روند(Rani 2003). مهمترین خطر ورود فاضلابهای حاوی فلز به آبهای جاری، انهدام زندگی آبزیان است. این مسئله حتی با غلظتهای خیلی کم فلزات می‌تواند اتفاق بیافتد. فلزات سنگین نه تنها آبهای قابل مصرف انسان و موجودات را به شدت آلوده می‌سازند، بلکه موجب آلودگی شدید خاک و زمینهای زراعی نیز میشوند(Jarup, 2003, Godt et al., 2006). بنابراین برای جلوگیری از اثرات زیانبار زیستمحیطی و بهداشتی، تصفیه این گونه پسابها قبل از تخلیه به محیطزیست ضروری است. روشهای مختلفی برای زدودن فلزات سنگین بخصوص از پسماندها توسعهیافتهاست که به طور عمده شامل روشهای فیزیکوشیمیایی و زیستی میباشند.
1-9-1 روشهای فیزیکوشیمیائی
1-1-9-1 روش اسمز معکوس37
این روش بر اساس ایجاد فشار کافی بر روی یک غشاء نیمه تراوا و عبور آب خالص از میان این غشاء در خلاف فشار اسمزی طبیعی میباشد. با این شیوه در صدی از آب به همراه املاح موجود در آن از خارج غشاء به پساب هدایت میشود. از معایب این روش هزینه زیاد آن و همچنین خطر آلوده شدن غشاها با باکتری‌ها میباشد.
2-1-9-1 روش دیالیز الکتریکی38
در این فرایند ترکیبات یونی (فلزات سنگین) با استفاده از غشای انتخابی نیمه تراوا جدا میگردند. استفاده از پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود موجب حرکت کاتیونها و آنیونها به سمت الکترودهای مربوطه میشوند.از معایب این فرایند، تشکیل هیدروکسید فلزی است که موجب گرفتگی و مسدود شدن غشا میگردد.
3-1-9-1 روش اولترا فیلتراسیون39
در این روش از غشاهای با منافذ بسیار کوچک برای حذف فلزات سنگین استفاده میشود از معایب عمده این روش تولید و تشکیل لجن میباشد.
4-1-9-1 تبادل یونی40
این فرایند، یونهای فلزی از محلولهای رقیق با یونهای تثبیت شده توسط نیروهای الکترواستاتیک روی رزینهای تبادل یونی با یکدیگر مبادله میشوند. ایراد این شیوه، گران بودن و حذف نسبی یونهای خاص میباشد.
5-1-9-1 رسوبدهی شیمیایی41
در این فرایند فلزات بوسیله افزودن لخته کنندههایی مانند زاج سفید، آهک، نمکهای آهن و سایر پلیمرهای آلی رسوب میکنند، از عمده ترین معایب این روش تولید میزان زیادی لجنهای سمی میباشد.
بطورکلی محدوده عملکرد فرایندهای فیزیکوشیمیایی درطیف غلظتی مشخصی یعنی 1 تا 100 میلی گرم در لیتر میباشد و زمانی که میزان فلزات بیشتر یا کمتر از این مقادیر گردد، فرایند حذف مقرون به صرفه نخواهدبود . (Ahalya N, 2003, Rani 2003, Gupta et al., 2000, Swaileh et al., 2004)

2-9-1 روشهای پاکسازی زیستی42
حذف زیستی فلزات سنگین بوسیله دو روش پاکسازی گیاهی43 و جذب توسط ریزسازوارهها44 انجام میپذیرد.
1-2-9-1 پاکسازی گیاهی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرایند پاکسازی گیاهی با استفاده از گیاهان خاص، آب، خاک و لجنهای آلوده به فلزات سنگین را پاکسازی مینمایند. از معایب این روش میتوان به طولانی بودن مدت زمان پاکسازی و مشکل بودن تزاید این گیاهان اشاره نمود.
2-2-9-1 جذب زیستی

About 92

پاسخ دهید