منابع و ماخذ تحقیق c (3126)

منابع و ماخذ تحقیق c (3126)

1-9-1-متابولیت‌های ثانویه‌ی اکتینومیست‌ها………………………………………………………………………………….30
1-10-هدف از پژوهش………………………………………………………………………………………………………………33
فصل دوم: پیشنه‌ی تحقیق
فصل سوم: مواد و روشها
3-1-ترکیبات استفاده شده………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-دستگاه های استفاده شده……………………………………………………………………………………………………42
3-3-سویه‌های اکتینومیست………………………………………………………………………………………………………..43
3-4-آماده‌سازی محیط کشت تولید اسپور باکتری………………………………………………………………………….43
3-5-آماده‌سازی محیط پیش کشت………………………………………………………………………………………………44
3-6-آماده‌سازی محیط کشت تخمیر……………………………………………………………………………………………44
3-7-احیا و کشت سویه…………………………………………………………………………………………………………….45
3-8-تهیه پیش کشت……………………………………………………………………………………………………………… 45
3-9-تولید متابولیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-10- استخراج متابولیت‌ها………………………………………………………………………………………………………45
3-11- نگهداری عصاره‌ها………………………………………………………………………………………………………..46
3-12- غربالگری اولیه، ارزیابی فعالیت سمیت……………………………………………………………………………46
3-12-1- کشت آرتمیا……………………………………………………………………………………………………………..46
3-12-2- آزمون ارزیابی سمیت در آرتمیا…………………………………………………………………………………..47
3-13- غربالگری ثانویه، ارزیابی سمیت در کشت سلولی……………………………………………………………..48
3-13-1- انتخاب دودمان سلولی…………………………………………………………………………………………….. 48
3-13-1-1 محیط کشت………………………………………………………………………………………………………….49
3-13-1-1-1- مراحل تهیه محیط کشت دودمان سلولی A549…………………………………………………..49
3-13-1-1-2-تجدیدکشت دودمان سلولی A549……………………………………………………………………..50
3-13-1-1-3- شمارش سلول‌ها و بررسی میزان فعالیت سلول…………………………………………………..51
3-13-2- تهیه محلول تریپسین………………………………………………………………………………………………….52
3-14- آزمون MTT………………………………………………………………………………………………………………..53
3-15- شمارش سلول برای انجام آزمونMTT……………………………………………………………………………54
3-16- روش انجام آزمون MTT دراین پژوهش……………………………………………………………………….54
3-17- بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها تیمار شده با عصاره اکتینومیست‌ها……………………………………..55
3-18- شناسایی سویه‌های منتخب اکتینومیست………………………………………………………………………….56
3-18-1- بررسی مورفولوژی میکروسکوپی……………………………………………………………………………. 56
3-18-2- بررسی میسلیوم‌های هوایی و آرایش زنجیره اسپوری……………………………………………………56
3-18-3- بررسی رشد میسلیومی در محیطISP2 broth………………………………………………………………56
3-19- مطالعه شیمیوتاکسونومی………………………………………………………………………………………………56
3-19-1- تهیه بیومس برای تعیین ایزومر دی آمینوپامیلیک اسید(DAP)……………………………………………56
3-19-2- تعیین ایزومر DAPموجود در دیواره سلولی…………………………………………………………………… 57
3-20- شناسایی توالی نوکلئوتیدی ژن 16S rRNA سویه‌های منتخب…………………………………………….. 58
3-20-1- تهیه محیط کشت Luria Broth(LB)……………………………………………………………………………..58
3-20-2- تهیه زیست توده برای مطالعات فیلوژنتیک……………………………………………………………………..59
3-20-3- استخراج DNA…………………………………………………………………………………………………………59
3-20-4- تائید بررسی کیفیت استخراج DNA………………………………………………………………………………61
3-20-4-1- تهیه ژل آگاروز……………………………………………………………………………………………………..61
3-20-4-1-1- تهیه بافر(TAE)Tris-Acetate-EDTA………………………………………………………………..61
3-20-5- انجام فرایند واکنش زنجیره پلیمراز(PCR)……………………………………………………………………..62
3-20-5-2- شرایط واکنش PCR………………………………………………………………………………………………62
3-20-5-3- بررسی محصولات PCR………………………………………………………………………………………..63
3-20-5-4- خالص سازی محصولات PCR……………………………………………………………………………….63
3-20-6- تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعات تکثیر شده از ژن 16S rRNA………………………………………….63
3-20-7- مقایسه توالی نوکلئوتید ژن 16S rRNA سویه‌های اکتینومایست منتخب…………………………….63
فصل چهارم: نتایج
4-1- شرایط پیش تخمیر و تخمیر و میزان متابولیت تولید شده توسط40 سویه اکتینومیست‌ بررسی شده در این پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-2- نتایج حاصل از تست ارزیابی سمیت متابولیت‌های ثانویه………………………………………………………..68
4-3- نتایج مربوط به بررسی ریخت شناسی سلول‌ها در تست سمیت سلولی………………………………….. 71
4-4-نتایج مربوط به تست سمیت سلولی با روش MTT……………………………………………………………….72
4-5-بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار با عصاره سویه‌ی اکتینومیست‌های منتخب………………74
4-6-شناسایی اکتینومیست‌های منتخب………………………………………………………………………………………..74
4-6-1- بررسی ریخت شناسی اکتینومیست‌های منتخب…………………………………………………………………74
4-6-2- تعیین ایزومر DAP موجود در دیواره سلولی…………………………………………………………………… 76
4-6-3- بررسی فیلوژنتیکی اکتینومیست‌های منتخب………………………………………………………………………77
4-6-3-1- تائید استخراجDNA اکتینومیست‌های منتخب………………………………………………………………77
4-6-4- تائید استخراج ژن16S rRNA از ژل آگاروز……………………………………………………………………..77
4-6-4-1- نتایج مربوط به توالی خوانی ژن 16S rRNA……………………………………………………………….78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………101
پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….102

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏11: میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از انواع سرطان در هر دو جنس زن ومرد25
جدول ‏12: تغییرات تنوع سرطان در ایران در طی سال‌های 1376-131827
جدول ‏13:گروه‌های مختلف اکتینومیست‌ها29
جدول ‏14: تعدادی از متابولیت‌های استخراج شده توسط اکتینومیست‌ها32
جدول ‏31:مواد شیمایی استفاده شده39
جدول ‏32:دستگاه‌های استفاده شده42
جدول ‏33:ترکیبات محیط کشت ISP2 اصلاح شده44
جدول ‏34:ترکیبات محیط پیش تخمیر45
جدول ‏35:نمک‌های مورد نیاز برای تهیه آب نمک دریایی مصنوعی46
جدول ‏36:ترکیبات مورد استفاده درتهیه محیط کشت دودمان A54949
جدول ‏37:ترکیبات محیط کشت58
جدول ‏41:نتایج حاصل از مرحله ی تولید واستخراج متابولیت‌های ثانویه64
جدول ‏42:درصد کشندگی در عصاره‌ها با محدوده اثری بین 40-59% (محدوده اثر خوب)67
جدول ‏43:درصد کشندگی در عصاره‌ها با محدوده اثری بین 39-20% (محدوده اثر متوسط)69
جدول ‏44:درصد کشندگی در عصاره‌ها با محدوده اثری بین 0-19% (محدوده اثرضعیف)70
جدول ‏45: نتایج مربوط به بررسی مرفولوژی سلول پس از تیمار با عصاره‌ها70
جدول ‏46: نتایج مربوط به مقایسه مقدار جذب بین عصاره‌ها با شاهد…………………………………………….. 72
جدول ‏47: شماره دسترسی در Gene Bank ومیزان تشابه اکتینومیست‌های منتخب با اکتینومیست‌های ثبت شده براساس ترادف نوکلئوتید‌های ژن 16S rRNAدر ژنوم…………………………………………………………… 80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏41:مقایسه میانگین مقدار جذب بین عصاره‌های سویه‌هایی که 05/0≥p داشتندبا شاهد(A549)73

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ‏11: ساختمان شیمیایی داکتینومایسین12
شکل ‏12: ساختمان شیمیایی دانوروبیسین14
شکل ‏13: ساختمان شیمیایی دوکسوروبیسین16
شکل ‏14: ساختمان شیمیایی میترامایسین17
شکل ‏15:ساختمان شیمیایی بلئومایسین18
شکل ‏16:ساختمان شیمیایی میتومایسین20
شکل ‏17: ساختمان شیمیایی استرپتوزوستین22
شکل ‏31: این تصاویر به عنوان نمونه از میزان آسیب می‌باشد که برای درک بهتر هر مفهوم آسیب دیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
شکل ‏41: تصاویر مربوط به بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار سلول A549 با عصاره باکتری‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….73
شکل ‏42: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 86374
شکل ‏43: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 91974
شکل ‏44: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 87774
شکل ‏45: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 67675
شکل ‏46: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 63875
شکل ‏47: مربوط به استخراج DNA اکتینومیست‌های منتخب76
شکل ‏48: مربوط به استخراج ژن 16S rRNA می‌‌باشد77
فهرست پیوست‌ها
پیوست‏41102
پیوست‏42102
پیوست‏43106

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیوست‏44.121
عنوان کاملاختصارNational Cancer InstituteNICFood and Drug AdministrationFDANon-Small Cell Lung CancerNSCLCSmall Cell Lung CancerSCLC3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, a yellow tetrazoleMTTTris-acetate-EDTATAEPolymerase Chain reactionPCRWorld Health OrganizationWHOUniversity of Tehran Microorganism CollectionUTMCDiaminopimelic acidDAPUniversity of Tehran Biological collectionUTBCDiMethyl SulfOxideDMSO فهرست اختصارات
چکیده
در این پژوهش توان تولید ترکیبات ضد سرطان ریه در اکتینومیست‌های بومی ایران که در مرکز کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران(UTMC) نگهداری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا 40 سویه اکتینومیست که در دمای 70- درجه سانتیگراد نگهداری می‌شدند به صورت تصادفی انتخاب شدند و مراحل اسپورزایی، پیش تخمیر و تخمیر آنها انجام شد. میزان سمیت عصاره‌های استخراج شده به دو روش تست آرتمیا (assay Brine Shrimp) و تست رنگ سنجی (MTT) برروی دودمان سلولی A549 سنجیده شد. پنج سویه UTMC 863،UMC 877 ،UTMC 919 ، UTMC 638، UTMC 676 اثرات کشندگی روی دودمان سلولی A549 داشتند که نتایج تست سلولیMTT، نتایج بررسی ریخت شناسی سلولی را نیز تایید کرد. پنج سویه منتخب تحت شناسایی مورفولوژیک و مولکولی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که سویه UTMC 676 دارای 86/99% شباهت به Streptomyces aureoverticillatus (شماره دسترسی AY999774) و سویه UTMC 638 دارای 78/98% شباهت به Streptomyces cacaoi subsp. cacaoi (شماره دسترسی AB184115) همچنین سویه های UTMC 863 وUTMC 877 به ترتیب دارای 85/99% و100% شباهت به Nocardia carnea (شماره دسترسی BAFV01000017) و نیز سویه UTMC 919 دارای 29/99% شباهت به سویه Kribbella sancticallisti (شماره دسترسی AM778577) می باشند. باتوجه به اینکه اکتینومیست‌ها توانایی تولید ترکیبات ضد سرطان را دارا می‌باشند،عصاره‌ی سویه‌های تولید کننده بدست آمده در این پروژه فعالیت ضد سرطانی خوبی را نشان دادند . نیاز به کشف داروهای جدید به علت مقاومت دارویی سرطان‌ها هرچه بیشتر احساس می‌شود از این رو پیشنهاد می‌شود عصاره این متابولیت‌ها تخلیص و شناسایی شوند.
کلمات کلیدی: اکتینومیست، غربالگری، دودمان سلولی A549، تست آرتمیا، تست MTT، ترکیبات ضد سرطان
فصل اول:
کلیات
کلیات
سرطان
سرطان نوعی بیماری است که در آن کنترل طبیعی مکانیسم های بقاء، تکثیر و تمایز سلول‌ها دچار اختلال می شود. سلول‌هایی که سرطانی شده‌اند،‌ معمولاً آنتی ژن‌های سطحی را بروز می‌دهند که ممکن است از نوع جنینی باشند یا سایر علایم عدم بلوغ را نشان دهند. همچنین ممکن است سایر علائم ناهنجاری‌های کمی و کیفی کروموزمی شامل جا‌‌به‌‌جا‌یی‌‌های مختلف و ظهور توالی‌های تکثیر یافته برخی ژن‌ها بروز کند. امروزه می‌دانیم که زیرمجموعه کوچکی از سلول‌ها موسوم به سلول‌های بنیادین تومور، در داخل یک توده توموری قرار دارند. این سلول‌ها علاوه بر این که دست خوش چرخه‌های مکرر تکثیر قرار می‌گیرند، ممکن است به محل‌های دور دست در بدن مهاجرت کرده و کلنی‌هایی را در اعضای مختلف تشکیل دهند این فرآیند، متاستاز نامیده می‌شود. به این ترتیب، این سلول‌های بنیادین تومور توان تشکیل کلنی دارند و مشخصه‌ی آنها، اختلالات کروموزومی است که ناپایداری ژنتیکی آنها را نشان می دهد. ناپایداری ژنتیکی به این سلول‌ها اجازه می‌دهد که نسبت به شیمی درمانی و پرتو درمانی مقاومت نشان دهند. فرایند‌های تهاجمی و متاستاز وهمچنین یک سری اختلالات متابولیک ناشی از سرطان، موجب بیماری و سرانجام مرگ بیمار می‌شوند، مگر آن که بتوان توسط درمان، سرطان را ریشه کن نمود (7).
علل سرطان
در سال 2002، حدود 11 میلیون مورد سرطان جدید و هفت میلیون مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان گزارش شد؛ در این سال تقریبا 25 میلیون نفر با سرطان زندگی می‌کردند. پراکندگی غیر یکنواخت جهانی در وقوع سرطان، مرگ و میر و درجه شیوع آن در میان هشت مورد سرطان معمول (سرطان‌های ریه، سینه، روده بزرگ و روده راست، معده، پروستات، کبد، دهانه رحم و مری )، مشهود است و علت آن احتمالاً به خاطر اندرکنش‌های پیچیده عوامل ریسک غیرقابل تغییر (مانند حساسیت ژنتیکی و پیرشدن) و عوامل ریسک قابل تغییر (مانند دخانیات، عوامل عفونی، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی) می‌باشد. در واقع، هنگامی که عوامل ریسک میان جمعیت‌های انسانی با تفاوت‌ها میان رفتارهای فردی، باورها و آیین‌های فرهنگی، شرایط اقتصادی-اجتماعی و سیستم‌های مراقبت درمانی در هم تنیده شود، بروز پراکندگی غیر یکنواخت جهانی سرطان امری غیرقابل اجتناب است (32).
میزان بروز، انتشار جغرافیایی و نحوه رفتار انواع خاص سرطان در ارتباط باعوامل متعدد شامل جنس، نژاد، زمینه ژنتیک و قرار گرفتن درمعرض مواد سرطان‌زای محیط است. ازاین عوامل، آخری احتمالاً مهمترین آن‌هااست. ثابت شده که تماس با پرتو یونیزان، یک عامل خطرساز مهم برای انواعی از سرطان، ‌از جمله لوسمی‌های حاد، سرطان تیرویید، سرطان پستان، سرطان ریه، سارکوم1 بافت نرم و سرطان‌های سلول پایه پوست می‌باشد. مواد سرطان‌زای شیمیایی (مخصوصاً آن‌هاکه در دود سیگار موجوداست) همچنین موادی مثل رنگ‌های آزو، آفلاتوکسین‌ها و بنزن به طور واضح مسئول القای سرطان در انسان و حیوانات قلمداد شده‌اند.
ویروس‌ها نیز مسئول برخی از انواع سرطان‌های انسانی شناخته شده‌اند به عنوان مثال، ویروس‌های هپاتیتB و C‌ با بروز سرطان سلول کبدی مرتبط هستند؛ HIV‌ همراه با لنفوم‌های هوچکین و غیر هوچکین می باشد؛ پاپیلوماویروس انسانی با سرطان دهانه رحم و ویروس اپشتین بار با سرطان نازوفارنکس مرتبط است. ایجاد سرطان ناشی از ویروس احتمالاً علاوه بر میزبان به فاکتور‌های محیطی که فرایند تغییر شکل سلول‌ها را تحت تاثیر قرار می دهند، بستگی دارد.
گروه دیگری از ژن‌ها، ژن‌های مهارکننده تومور، ممکن است حذف شوند یا آسیب ببینند،که نتیجه آن بروز نئوپلاستیک2 می باشد (7).
خصوصیات سلول توموری
به طور کلی تفاوت سلول‌های سرطانی و سلول‌های طبیعی را می‌توان این گونه توصیف کرد:
ازدیاد کنترل نشده‌ی سلول‌ها
کاهش تمایز سلول‌ها
توانایی برای حمله به بافت مجاور
توانایی برای پایه ریزی تکثیر سلولی جدید در مکان های نابجای دیگر(متاستاز)
اما آنچه مسلم است، تمامی سلول‌های سرطانی ازدیاد سریعی ندارند. سرعت ازدیاد یا تغییر نوع سلول به طور گسترده‌ای تغییر می‌کند. لنفوما‌ها و مخاط نرمال گوارشی هر دو سریع تر از سارکوما‌های سخت تکثیر می یابند. در واقع تکثیر سلول‌های لوکمی در لوکمی حاد بسیار کمتر از ازدیاد پیش ساز‌‌های آن در مغز استخوان سالم است (2).
تومورها می‌توانند خوشخیم یا بدخیم باشند. تومور‌های خوش خیم سرطان نیستند. در اغلب موارد می‌توان این تومور‌ها را برداشت و معمولا عود نمی‌کنند. سلول‌های تومور‌های خوش خیم به سایر نقاط بدن گسترش نمی ‌یابند و مهم‌تر از همه اینکه تهدیدی برای حیات فرد محسوب نمی‌شوند.
تومور های بدخیم سرطان هستند. سلول های تومورهای بدخیم، غیر طبیعی بدون دستور یا کنترل تقسیم می‌شوند این سلول‌های سرطانی می‌توانند به بافت‌های اطراف تهاجم نموده و آنها را تخریب کنند، همچنین می‌توانند از تومور بدخیم جداشده و وارد گردش خون یا سیستم لنفاوی شوند. این فرایند که متاستاز نامیده می‌شود بیانگر نحوه گسترش سرطان از تومور اولیه به تومور جدید در سایر قسمت های بدن است (50).
روش‌های درمان سرطان
با استفاده از روش های فعلی درمان،□(“1″ /”3” ) از بیماران با تیمارهای موضعی (جراحی یا پرتودرمانی) بهبود می‌یابند. این تیمارها در صورتی که تومور در زمان درمان متاستاز پیدا نکرده باشد، کاملاً موثر خواهند بود. تشخیص زود تر می‌تواند منجر به افزایش موارد بهبود بیماران با استفاده از چنین درمان موضعی شود؛ اما در موارد باقی مانده، وقوع زود‌‌رس میکرومتاستاز مشخصه نئوپلاسم می باشد، به این مفهوم که یک برخورد سیستمیک همانند شیمی درمانی،‌ جهت معالجه موثر سرطان لازم خواهد بود (غالباً همراه با جراحی یا پرتودرمانی). درحال حاضر،حدود 50٪ بیماران دچار سرطان را می توان بهبود بخشید که شیمی درمانی در حدود 15-10٪ بیماران سهمی در بهبود دارد.
تاریخچه ی شیمی درمانی
عصر شیمی درمانی بیماری های بدخیم در سال 1941شروع شد. در آن زمان هاگینز3نشان داد که تجویز استروژن باعث عقب نشینی سرطان پروستات متاستاز دهنده می شود. در همان سال‌ها گیلمن و همکاران مطالعات بالینی روی خردل نیتروژن4 انجام دادند و دریافتند که مکلورتامین5 علیه بیمار هوچکین و لنفوسارکوما موثر است. این دو بیماری مشابه در سال 1949 با کورتیزون استات6 درمان شدند و بهبودی بسیار خوب – اگرچه موقت – نشان دادند. دهه‌ی بعد با طراحی و کشف آنتی متابولیت ها همراه بود. متوترکسات7 در سال1949، 6-مرکپتوپورین8 در سال 1952و5-فلوئورویوراسیل9 در سال 1957 معرفی شدند. از طرفی عوامل آلکیله کننده دیگر همانند ملفالان10 و سیکلوفسفامید11 در این دوره توسعه یافتند و فعالیت داروهای طبیعی مانند اکتینومایسین12، میتومایسین C13 وآلکالوئیدهای وینکا مشخص شد. در طی دهه‌ی 60 با کشف سیتوزین آرابینوزید14، بلئومایسین15، دوکسوروبیسین16 و کارموستین17 پیشرفت در همه‌ی زمینه‌ها ادامه یافت و ساختار‌‌‌های تازه مانند پروکاربازین18، داکاربازین19 و کمپلکس های سیس پلاتین20 بافعالیت بالا وارد کلینیک شدند (2).
مقاومت دارویی
یکی از موضوعات اساسی در شیمی درمانی سرطان، ایجاد مقاومت دارویی در سلول‌ها است. برخی از انواع تومورمانند ملانوم بدخیم21، سرطان سلول کلیوی و سرطان مغز مقاومت “اولیه”، یعنی عدم پاسخ به اولین مواجهه با داروهای در دسترس، را بروز می دهند؛ به نظر می‌رسد وجود مقاومت دارویی ذاتی، ارتباط تنگاتنگی با ناپایداری ژنومی، که در اکثر تومورها دیده می شود، داشته باشد. برخلاف مقاومت ” اولیه “، مقاومت “اکتسابی” در پاسخ به مواجهه با یک داروی ضد سرطان روی می دهد. مقاومت دارویی ممکن است نسبت به یک داروی خاص بسیار اختصاصی باشد که معمولاً با یک تغییر در سیستم ژنتیکی یک سلول تومور مانند افزایش بیان و یا تکثیر یک یا چند ژن همراه است (7).
فارماکولوژی پایه داروهای شیمی درمانی سرطان
داروهای آلکیله کننده
هسته به عنوان محل واکنش این مواد با سلول‌های سرطانی مطرح است.آلکیلاسیون را تعویض اتم هیدروژن با یک گروه آلکیل تعریف می‌کنند. آلکیلاسیون اسید‌های نوکلئیک با پروتئین‌ها شامل یک واکنش جایگزینی است که در آن یک اتم هسته دوست با یک گروه ترک کننده از عامل آلکیله کننده تعویض می‌گردد که این داروها با این مکانیسم عمل می‌کنند (2).
آنتی متابولیت‌ها
آنتی متابولیت‌ها ترکیباتی هستند که از بیوسنتز متابولیت‌های سلول و با استفاده‌ی طبیعی سلول از این متابولیت‌ها جلوگیری می‌کنند. تقریبا تمام موادی که در این رابطه کاربرد دارند، با متابولیت‌ها ویا کوفاکتورها‌یی مرتبط هستند که در بیوسنتز اسید‌های نوکلئیک دخالت می‌کنند. این عوامل معمولا ساختاری مشابه با همان متابولیتی دارند که آن را آنتاگونیزه می‌کنند. بسیاری از آنتی متابولیت‌ها مهار‌کننده آنزیم‌ها هستند. این مواد می‌توانند مانند سوبسترای طبیعی به جایگاه فعال آنزیم‌ها متصل شوند. مکانیسم دیگر این مواد اتصال به جایگاه‌های آلوستریک تنظیم کننده‌ی آنزیم‌ها است؛ بخصوص هنگامی که به محصول بیوسنتزی آن آنزیم شبیه باشند وتاثیر خود را از راه کنترل با فیدبک منفی بگذارند. برخی مواقع خود آنتی‌متابولیت باید از طریق آنابولیسم در بدن تبدیل به مهار کننده‌ی فعال شود.
در سال 1940وودز و فیلدز22 تئوری آنتی‌متابولیت‌ها را ارائه کردند، آنتی‌متابولیت‌هایی براساس مواد تغذیه‌ای مختلف شناخته شده تهیه شد. اولین آنالوگ پورین که فعالیت ضد توموری از خود نشان داد، 8-ازاگوانین23بود که در سال 1945 توسط رابلین24سنتز شد. این ماده وارد آزمایش‌های کلینیکی شد، اما با آمدن مواد جدیدتر و موثرتر، مانند 6-مرکاپتوپورین25و 6-تیوگوانین26که توسط هچینگ والیان27استفاده از آنها ادامه نیافت (2).
هورمون‌ها
در دارو درمانی سرطان، علاوه براستفاده از داروهای متداول نظیر ترکیبات آلکیل کننده و ضد متابولیت‌ها، می توان در مواردی از تجویز هورمون‌ها نیز بهره گرفت. در اندام‌ها یا بافت‌هایی که به طور طبیعی وابسته به هورمون باشند، بعضی تومور‌‌ها می توانند جهت رشد و بقاء خود به طورنسبی به همان هورمون‌ها وابستگی داشته باشند. وابستگی بعضی تومورها به هورمون برای اولین بار در سال 1986 توسط جورج بیتسون28مطرح گردید وی نشان داد که با برداشتن تخمدان‌ها، تومور‌های پستانی منتشر تحلیل خواهند رفت و در حقیقت با حذف منبع اصلی تولید استروژن در بدن، تومورهای پستان از این هورمون محروم خواهند گشت (3).
هورمون‌های استروئیدی شامل استروژن‌ها، آندروژن‌ها، پروژسترون‌ها وگلوکوکورتیکوئیدها روی بافت‌های هدف خود در سطح رونوسی DNA تاثیر می‌گذارد. این تاثیرات، به طور کلی، باعث سرکوب عملیات الگوبرداری ژنتیکی می‌شود که فعالیت‌های سلولی را تحریک می‌کند (2).
فراورده‌‌های گیاهی
استفاده از گیاهان برای درمان بیماری‌های سرطانی به زمان‌های قدیم باز می گردد. دیوسکوریدس29 در قرن اول میلادی استفاده از کلشی‌سین را برای این منظور شرح داده است. در سال های اخیر دانشمندان تصمیم گرفته‌اند گیاهانی را که در این مورد مشهورترند، تحت آزمایش‌های سیستماتیک قرار دهند. بدین ترتیب که اگر فعالیت دارویی در یک گروه مشخص شد، دیگر اعضای خانواده‌ی آن گیاه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رزین گیاه Podophyllum peltatum از مدت‌ها پیش برای درمان زگیل استفاده می‌شده است. امروزه مشخص گردیده که یکی از مواد تشکیل دهنده این گیاه پودوفیلوتوکسین30 است که با تخریب میکروتوبول‌ها در مرحله میتوز از تقسیم آنها جلوگیری می‌کند. مشتقات اولیه‌ی پودوفیلوتوکسین فعالیت بالینی کمی از خود نشان می دادند، اما آنالوگ های جدیدتر مثل مشتقات اپی‌پودوفیلوتوکسین31 یعنی اتوپوساید32 و تنی پوساید33 نتایج بسیار بهتری را در درمان از خود نشان دادند (2). اتوپوساید و تنی‌پوساید دو گلیکوزید نیمه سنتزی پودوفیلوتوکسین هستند و در انواع متعددی از سرطان‌ها از جمله سرطان ریه سلول های کوچک، تومور بیضه، بیماری هوچکین اثرات قابل توجهی از خود نشان داده‌اند (3). هر دو این آنالوگ‌ها این تفاوت را با پودوفیلوتوکسین دارند که به جای جلوگیری از سنتز میکروتوبول‌ها، مهار کننده‌‌ی توپوایزومرازп34هستند. سلول‌هایی که در فاز G2 ،S هسنتد به این دارو حساس ترند (2).
آنتی بیوتیک‌های ضدسرطان
انجام آزمایش‌های غربالگری بر روی محصولات میکروبی، منجر به کشف تعدادی مهارکننده رشد شده است که ثابت گردیده که از لحاظ بالینی در شیمی درمانی سرطان مفید می باشند. بسیاری از این آنتی بیوتیک‌ها با قرار گرفتن درمیان بازهای خاص به DNA‌ متصل می شوند و ساخت RNA‌ یا DNA‌ جدید (یاهر دو) را مهار کرده، سبب تجزیه رشته DNA‌ و اختلال در تقسیم سلول می شوند. تمامی آنتی بیوتیک‌های ضد سرطان مفید از نظر بالینی که امروزه در دسترس هستند،‌ محصولاتی از سویه‌های گوناگون، استرپتومایسس35 می‌باشند (7).
اکتینومایسین36
اکتینومایسین‌ها گروهی از ترکیبات طبیعی هستند که از دو زنجیره‌ی پلی پپتیدی قرینه‌ی متصل به یک حلقه‌ی فنوکسازون مرکزی تشکیل شده‌اند. اولین آنتی‌بیوتیک این گروه که مورد شناسایی قرار گرفت، اکتینو مایسینA بود. اثر سمی اکتینومایسین‌ها بر یاخته‌ها و فعالیت زیستی یاخته‌ها ناشی از قدرت و ظرفیت اتصال اکتینومایسن‌ها به زنجیره‌ی DNA می‌باشد این ترکیبات در نتیجه‌ی اتصال به زنجیره‌ی DNA وایجاد پیوند با DNA، رونویسی از DNA توسط RNA پلی مراز را متوقف می کند (3).
داکتینومایسین37
اولین آنتی‌بیوتیکی که از محیط کشت گونه‌های خاصی از استرپتومایسس جداسازی گردید اکتینومایسینA بود بعد‌ها انواع دیگری از آنتی بیوتیک‌های این گروه چون داکتینومایسین نیز به دست آمدند. در واقع داکتینومایسین از جمله اولین آنتی‌بیوتیک‌هایی می‌باشد که از سال 1954 به عنوان داروی ضد سرطان به کار گرفته شده است. امروزه در درمان از داکتینومایسین استفاده می‌شود. این دارو ازStreptomyces parvulus بدست می‌آید. اثر بخشی آن در تومور ویلمز38 اثبات گردیده و به عنوان یکی از اجزاء برنامه شیمی درمانی به کار می رود. این برنامه یا به عنوان عوامل کمکی به منظور تکمیل انجام عمل جراحی در مراحل اولیه بیماری و در مواردی که به پرتودرمانی نیازی وجود ندارد به کار گرفته می‌شوند. همچنین این دارو در درمان رابدومیوسارکوم39، تراخم بدخیم، به صورت داروی درمانی ترکیبی کاربرد دارد و همچنین داکتینومایسین یکی از موثرترین داروهایی است که در درمان کوریوکارسینوم40 به جز در مورد بیماران با خطر کم تجویز می‌گردد. برای تجویز دارو در بزرگسالان مبتلا به کارسینوم‌ بیضه‌، رحم‌، تخمدان‌، تومورویلمز، رابدومیوسارکوما، 015/0_01/0mg/kg/day بصورت‌ وریدی‌ در دوره‌های‌ حداکثر 5 روز و به‌ فاصله‌ 4-6 هفته‌ یکبار باید تزریق‌شود و یا mg/m25/0یکبار در هفته ‌(حداکثر 2 میلی‌گرم‌ در هفته‌)، بمدت‌ سه‌هفته‌ تزریق‌ می‌شود. این دارو سد خونی‌ـ مغزی‌عبور نمی‌کند و به مقدار کم متابولیزه می‌شود و دفع دارو عمدتا از طریق صفرا می‌باشد. کم‌ خونی‌، اشکال‌ در بلع‌ و سوزش‌ سردل‌، التهاب‌ رکتوم‌، کاهش‌ گلبول‌های‌ سفید و پلاکت‌های‌ خون‌، آنافیلاکسی‌ از عوارض‌ جانبی‌ مهم‌ این دارو به شمار می رود.
ساختمان داکتینومایسین از یک حلقه‌ی فنوکسازون که به دو زنجیره‌ی پلی پپتیدی قرینه متصل می‌باشد تشکیل شده است (شکل‏11) حلقه‌ی مسطح فنوکسازون بین جفت باز‌های گوانین _سیتوزین مجاور هم در DNA در محلی که جزء گوانینی برروی زنجیره مقابل DNA قرار گرفته است مستقر می‌گردد. حال آن زنجیره‌های پلی‌پپتیدی در طول شیار کوچک مارپبچ امتداد یافته‌اند. نتیجه‌ی این عمل ایجاد یک پیوند پایدار بین داکتینومایسن وزنجیره DNA می‌باشد که منجر به توقف رونویسی از DNA پلیمراز می‌گردد. RNA پلیمراز‌های وابسته به DNA نسبت به اثرات سمی داکتینومایسین در مقایسه با DNA پلیمراز بسیار حساس‌ترند به علاوه داکتینومایسن سبب بروز شکستگی‌هایی در رشته های DNA می‌شود که این روند احتمالا یا از طریق مواد حد واسط (به صورت بنیان آزاد) صورت می‌گیرد و یا نتیجه‌ی عمل توپوایزومرازΠ می‌باشد (3).
شکل‏11:ساختمان شیمیایی داکتینومایسین
اثرات کشندگی این دارو بیشتر در فازG1 می‌باشد و اثرات کشندگی شبیه به میترامایسین را دارد. همچنین مقاومت به این دارو به دلیل افزایش تولید گلیکوپروتئین41 می‌باشد (16).
آنتراسیکلین ها42
آنتی‌بیوتیک‌های آنتراسیکلین که از Streptomyces peucetius var caesius‌ استخراج می‌شوند، از مفیدترین داروهای ضد سرطان با سمیت سلولی می‌باشند. دوکسوروبیسین43 و دانوروبیسین44 دو دارو از این رده می باشند که سازمان غذا و داروی آمریکا‌45آنها را تایید نموده و مورد مصرف قرار گرفته‌اند. چندین آنالوگ دیگر آنتراسیکلین وارد کار بالینی شده اند، از جمله ایداروبیسین، اپیروبیسین و میتوکسانترون. آنتراسیکلین‌ها از طریق چهار مکانیسم اصلی، تاثیر سیتوتوکسیک خود را اعمال می کنند: (1) مهار توپوایزومراز II‌، (2) اتصال قوی به DNA‌؛ ‌(3) تولید رادیکال‌های آزاد سمی کینون و رادیکال‌های آزاد اکسیژن از طریق یک فرایند احیا کننده آنزیمی و وابسته به آهن و (4) اتصال به غشای سلولی برای تغییر در سیالیت و ا نتقال یون. هر چند مکانیسم اثر سیتوتوکسیک آنترا سیکلین‌ها به دقت روشن نشده (ممکن است به نوع هر تومور بستگی داشته باشد )، اکنون به خوبی می دانیم که تشکیل رادیکال‌های آزاد، علت سمیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین‌ها است در مصارف بالینی، آنتراسیکلین‌ها به صورت داخل وریدی استفاده می شوند. آنتراسیکلین‌ها توسط کبد، با احیا و هیدرولیز استخلافها، متابولیزه می‌گردند. شکل هیدروکسیله از متابولیت‌های فعال آن است،‌ در حالی که در شکل آگلیکون غیرفعال می باشد. تا 50٪ از دارو در مدفوع و از طریق دفع صفراوی دفع می شود و به این علت، در زمینه اختلال عملکرد کبدی کاهش دوز دارو لازم است. اگرچه آنتراسیکلین‌ها معمولاً ‌طی یک برنامه 3 هفته یک بار تجویز می شوند، اما مشخص شده که برنامه‌های جایگزین از قبیل دوزهای پایین هفتگی یا تزریق وریدی مدام 96-72 ساعته تاثیرگذاری بالینی یکسان با سمیت کمتری را نشان داده‌اند (7).
دانوروبیسین
تفکیک محصولات ناشی از کشت میکروب‌ها منجر به کشف تعدادی از عوامل متوقف کننده‌ی رشد گردید که یکی از آن‌ها دانوروبیسین است. دانوروبیسین از کشت گونه‌یStreptomycespeucetius var caesius‌ حاصل شده وآنتی‌بیوتیکی است که به عنوان داروی ضد سرطان به کار می‌رود. دانوروبیسین به تنهایی در 50% از بیماران مبتلا به لوسمی غیر لنفوسیتیک حاد بهبودی ایجاد می‌کند اما اگر به همراه داروهایی مثل سیتارابین و 6-تیو گوانین تجویز گردد میزان بهبودی تا 80% افزایش می یابد.
دانوروبیسین‌ در فازS تقسیم‌سلولی‌ فعال‌ است‌. دانوروبیسین تمایل شدیدی برای اتصال به DNA دارد بخش غیر قندی مولکول به اسکلت قندی_فسفاتی DNA متصل شده و به این ترتیب انتهای امینی _قندی در شیار بزرگ DNA مستقر می‌گردد (شکل‏12). استقرار این دارو در DNA منجر به ایجاد تغییرات زیست شیمیایی می‌گردد به طوری که DNA‌ پلی مراز و RNAپلی مراز وابسته به DNA هر دو مهار می‌شوند و در نتیجه ساخت DNA وRNA هر دو مهار می‌شود به دنبال آن پرتئین‌سازی نیز مهار می‌شود.
شکل‏12:ساختمان شیمیایی دانوروبیسین
این دارو در بزرگسالان به مقدار 60-30 میلی گرم دارو به ازائه هر متر مکعب سطح بدن در روز, به مدت دو یا سه روز یا هفته‌ای یکبار به صورت داخل وریدی یا روزانه 1_8/0 میلی گرم دارو به ازائه هر کیلو گرم وزن بدن به مدت سه الی شش روز داخل وریدی تزریق شود.
از عوارض جانبی دارو می‌توان به ترومبوسیتوپنی46، لکوپنی47، آنمی و
از عوارض گوارشی می‌توان به تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، التهاب مخاطی، مسمومیت کبدی، نارسایی قلب ودرماتیت48، سلولیت49 و ترومبوفلبیت50 در محل تزریق دارو اشاره کرد.
دوکسوروبیسین هیدروکلراید
دوکسوروبیسین جزءآنتی‌بیوتیک‌های آنتراسیکلینی است که از کشت گونه‌ی Streptomycespeucetius var caesius‌ حاصل شده. خاصیت ضد توموری آن در درمان انواع تومور از جمله لنفوم‌ها, لوسمی‌ها, سرطان پستان, سرطان ریه سلول‌های کوچک و سارکوم بافت ‌های نرم کاملا به اثبات رسیده است. دوکسوروبیسین‌ از سدخونی‌ـ مغزی‌ عبور نمی‌کند. این‌ داروتوسط کبد متابولیزه‌ شده‌ و به‌ متابولیت‌ فعال‌ تبدیل‌ می‌گردد دفع‌ آن‌ عمدتاŠ از طریق صفرا است‌. دوکسوروبیسین دارویی است که برای القاء درمان در انواع تومورهای دوران کودکی از جمله لوسمی حاد کاربرد دارد. برای درمان لنفوم هوچکین در مراحل میانی وپیشرفته‌ی بیماری دوکسوروبیسین همراه با سایر داروها کاربرد دارد. دوکسوروبیسن احتمالا از فعال‌ترین داروهایی است که در درمان سرطان پستان و سرطان ریه با یاخته‌های کوچک به کار می‌رود. این دارو در مقادیر 60-75 mg/m2/dayکه‌ هر 21 روز یکبار یا 30ـ25 mg/m2/dayدردویاسه‌ روزمتوالی‌ که‌ هر 4ـ3 هفته‌ به صورت وریدی در بزرگسالان تکرار می‌شود برای درمان لازم است. این دارو باعث نارسایی مغز استخوان به خصوص کاهش تعداد نوتروفیل‌ها و پلاکت‌ها و تب ناشی از کاهش نوتروفیل‌ها، سمیت قلبی از جمله مشکلات عمده‌ی این دارو است.

تصور می شود که کروموفور در بین بازهای مزدوج و به حالت عمود بر بازهای طویلDNA قرار می‌گیرند. در این حالت قند آمینی دوکسوروبیسین با فسفات قندیDNA واکنش می‌دهد. علاوه بر جایگزینی فوق اثرات پیچیده‌تری وجود دارد که شامل انقباض کروماتین ومهار ساخت DNA وRNA می‌گردد (شکل‏13).
شکل‏13: ساختمان شیمیایی دوکسوروبیسین
مولکول DNA ممکن است به وسیله بنیان‌های آزاد تولید شده توسط سیتوکروم P-450 ردوکتاز تخریب شوند. تولید این بنیان‌ها در حضور NADPH صورت گرفته ومنجر به ایجاد بنیان‌های واسطه‌ی نیمه کتونی می‌شود بنیان مذکور با اکسیژن واکنش داده و موجب ایجاد سوپراکساید می‌گردند که این ترکیب عامل تخریب غشاء یاخته‌ای و شکستن DAN می‌باشد. انتقال غشایی این دارو از طریق انتشار آزاد داروی غیریونیزه بوده و بهpH محیط بستگی دارد از سوی دیگر گلیکو پروتئین P-170 به طور فعال بر برون‌ریزی دارو از یاخته اثر می‌گذارد ثابت شده است که کلیه‌ی فرایند‌های اتصال به DAN,تشکیل بنیان آزاد, اتصال به غشاء و شلات یون فلزی با مصرف این دارو اتفاق می‌افتد. دارو بر حسب مقدار مصرف آن بر تقسیم غیرمستقیم اثر گذاشته و منجر به وقفه کامل آن گردیده وممکن است تخریب DNA توسط توپوایزومرازII‌ را ممانعت نماید.
میترامایسین51
میترامایسین یا پلیکا مایسین52آنتی‌بیوتیکی از گروه آرئولیک اسید53است (2)، که به وسیله Streptomyces plicatus وStreptomyces argillaceus تولید می‌شود. این دارو به سرعت و در همان دو ساعت اول از خون محومی‌شود دفع ادراری آن نیز به سرعت انجام می‌شود. این دارو از سد خونی_مغزی عبور می‌کند. این دارو در درمان کارسینوم بیضه تجویز می‌شود. به عنوان داروی ضد سرطان روزانه 03/0_025/0 میلی‌گرم دارو به ازائه هر کیلوگرم وزن بدن طی مدت چهار الی شش ساعت به صورت تزریق وریدی تزریق می‌شود و طول دوره‌ی درمان 8-10 روز است. شایع‌ترین عارضه‌ی این دارو عوارض گوارشی آن است که به صورت بی‌اشتهایی, تهوع, استفراغ, اسهال, التهاب حفره دهانی بروز می‌کند.
این دارو به DNA متصل می‌شود و هم چنین ضمن مهار RNA درون سلولی از ساخت آنزیمی RNA جلوگیری می‌کند (شکل‏14) اتصال دارو به DNA در حضور یون منیزیوم و یا سایر کاتیون‌های دو ظرفیتی مسئول بروز روند گفته شده می‌باشد.

شکل‏14: ساختمان شیمیایی میترامایسین
این دارو غلظت خونی کلسیم را کاهش می دهد که این اثر به خاصیت ضد توموری آن مربوط نمی‌شود. همچنین این دارو بر روی یاخته‌های استخوان خوار54 اثر کرده و عملکرد هورمون پاراتیروئید را مهار می‌کند؛ مهار RNA پلی مراز وابسته به DNA موجب عدم پاسخ دهی کامل یاخته‌های استخوان خوار به هورمون پارا تیروئید می‌گردد (3).
بلئومایسین
بلئومایسین از مهمترین داروهای ضد سرطان می‌باشند که توسط اومزاوا55وهمکارانش کشف شدند. این ترکیبات در واقع محصولات تخمیری هستند که از کشت Streptomyces verticillus بدست می‌آیند (2). بلئومایسن گروهی از گلیکوپپتید‌های بازی هستند که گروه الکیل‌آمین انتهایی آن‌ها با هم تفاوت دارد لذا اثرات سمی و ضدتوموری آن‌ها نیز متفاوت‌اند. هسته‌ی مولکول بلئومایسین از اسید بلئومایسینیک تشکیل شده است افزودن آمین‌های مختلف به حاصل تخمیر منجر به تولید بیش از 200 نوع بلئومایسین مختلف شده است (شکل‏15). ترکیبات اولیه بدست آمده از این باکتری شامل بلئومایسینA2 و بلئومایسین B2 بوده است (3)، (16).
شکل‏15:ساختمان شیمیایی بلئومایسین
بلئومایسین سولفات
دارویی که درحال حاضر مصرف می‌شود مخلوطی از گلیکوپپتید‌های شلات کننده‌ی مس که مرکب از دو داروی بسیار شبیه به هم یعنی بلئو مایسینA2 و بلئومایسین B2 می‌باشد. بلئومایسین بعد از تزریق زیر جلدی یا عضلانی به خوبی جذب می‌شود. 45_70% دارو طی 24 ساعت ازطریق ادرار دفع می‌شود. طی مطالعات انجام شده این دارو به تنهایی در 26%بیماران مبتلا به تومور راجعه و متاستاز دهنده‌ی سر و گردن موفقیت‌آمیز بوده همچنین در درمان کارسینوم یاخته‌های سنگفرشی دهانه رحم این دارو به تنهایی در 10% موارد موفق بوده. بلئومایسن از رایج‌ترین داروهایی است که در درمان‌های ترکیبی تومور بیضه و لنفوم‌ها کاربرد دارد. در بیماری‌ هوچکین‌، سرطان‌ سلول‌های‌سنگفرشی‌، لنفوسارکوما و سرطان‌ بیضه‌ به‌ صورت‌داخل‌عضلانی‌، وریدی ‌و زیرجلدی‌ 25/0-5/0u/kg و یا ۱۰-۲۰ u/m2 یک‌ و یا دو بار در هفته ‌و یا به ‌صورت‌ انفوزیون ‌داخل‌ وریدی‌ بطور مداوم‌ u/kg 25/0 و یا۱۵ u/m2 در یک‌ روز به‌مدت‌ چهار تا پنج روزتجویز می‌گردد. در سرطان‌ سلول‌های‌ سنگفرشی‌ سروگردن‌ و همچنین‌ در سرطان‌ رحم‌ از راه‌ انفوزیون‌ در شریان‌ موضعی‌60-30 u/day در مدت‌ ۱-۲۴ ساعت‌مصرف‌ می‌گردد. سمیت‌ریوی‌ با مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ بلئومایسین‌ بروز می‌کند.مهمترین‌ عارضه‌ ایجاد سوختگی‌ و زخم‌ در محل‌ تزریق‌ است‌.
بلئومایسین‌ها دارای اثرات زیست شیمیایی بسیار جالبی بوده وخاصیت ضد سرطانی این ترکیبات به علت توانایی آن‌ها در قطعه قطعه کردن DNA می‌باشد مطالعات In vitro نشان می‌دهند که بلئومایسین سبب تجمع یاخته‌ها در G2 در چرخه ی سلولی می‌شود لذا بسیاری از این یاخته‌ها دچار نابجایی کروموزمی (فامتنی) از قبیل شکستگی کروماتیدها, ایجاد شکاف و قطعه قطعه شدن DNA می‌شوند. همان طور که در مرحله‌ی جابه‌جایی نیز ممکن است این پدیده صورت گیرد. متلاشی شدن DNA توسط بلئومایسین از طریق تولید بنیان‌های آزاد به کمپلکس) II‌ Bleo-Fe(صورت می‌پذیرد. در حضور O2و یک عامل احیا کننده نظیر دی‌تیوتریتول, کمپلکس بلئومایسین_فلزی فعال شده و به عنوان یک فرواکسیدازالکترون را از Fe(II) به اکسیژن مولکولی انتقال می‌دهد تا گونه‌های فعالی از اکسیژن ایجاد شود. همچنین معلوم شده که کمپلکس فلز_بلوئومایسین می‌توانند به وسیله‌ی واکنش با آنزیم NADPH_CP450‌ ردوکتاز فعال شود. بلئومایسین از طریق پابانه آمبنی پپتید به DNA متصل شده و کمپلکس فعال شده سبب تولید بنیان‌های آزاد می‌گردد که مسئول قطع زنجیره DNA می‌باشد.
میتومایسین‌ها56
میتومایسین‌ها آنتی‌بیوتیک‌ها‌ی ضد سرطان هستند که برای اولین بار در سال 1958 به‌وسیله‌ی واکاکی57وهمکارانش از Streptomyces caespitosusبدست آمدند در ساختمان این ترکیبات علاوه بر اورتان ویک گروه کینونی, حلقه‌ی میتوزان نیز وجود دارد که هر کدام از این گروه‌ها می‌توانند با DNA پیوند برقرار کنند (شکل‏16).
شکل‏16:ساختمان شیمیایی میتومایسین
میتومایسین C
میتومایسینC آنتی‌بیوتیک ضدسرطان است که از باکتریStreptomyces caespitosus بدست می‌آید. متابولیسم میتومایسین عمدتا در کبد صورت می‌گیرد. نیمه عمرآن در مرحله نهائی حدود 50 دقیقه بوده دفع آن کلیوی است. این دارو یکی از اجزاء مهم شیمی درمانی سرطان معده است همچنین بعضی از سرطان‌های پستان به این دارو خوب جواب می‌دهند. درمان سرطان ریه از نوع غیر یاخته‌ای کوچک، میتومایسین به همراه وین‌دزین, ایفوسفامید, سیس‌پلاتین از جمله داروهای فعال هستند. این دارو به میزان 10-20 mg/m2 به صورت مقدار واحد هر شش- هشت هفته یکبارتزریق وریدی می‌شود. مقدار مصرف در نوبت‌های بعدی بر مبنای تعداد پلاکت‌ها و لکوسیت‌ها تعیین می‌گردد. وقوع مواردی از کم خونی همولیتیک ناشی از اختلالات عروق کوچک, نارسای‌های دیر رس مغز استخوان، مشکلات ریوی, تهوع, استفراغ, نکروز موضعی در اطراف محل تزریق, التهاب حفره‌ی دهانی از عوامل دیگر این دارو است.
این دارو به‌خودی‌خود بی‌اثر بوده و به نظر می‌رسد که نوع فعال آن متابولیت حاصل از یک واکنش بیوریداکتیو‌آلکیلاسیون58می‌باشد .میتومایسینC پس از احیای آنزیمی گروه کینونی در درون سلول و از دست‌ دادن گروه متوکسی به یک ترکیب آلکیل‌کننده تبدیل شده و ساخت DNA را مهار می‌کند در این حالت دارو متناسب با گوانین و سیتوزین موجود در DNA با آن پیوند جانبی ایجاد می‌کند. زنحیره جانبی کاربامات و کربن شماره یک ازیریدین در این مورد به شدت فعال می‌باشند. همچنین این ترکیب ممکن است بنیان‌های آزادی چون هیدروکسیل و سوپراکساید ایجاد کند و در نتیجه احتمالا برای یاخته‌های کم اکسیژن سمی باشد. این دارو در انتهای G1 و ابتدای فازS چرخه‌ی سلولی اثر خود را می‌گذارد و نیز این دارو روی ساخت RNA و پروتیئن‌سازی اثر کرده و باعث توقف آن می‌شود. میتومایسین C را می‌توان جزء داروهای الکیله کننده دسته‌بندی کرد (3).

About 92

پاسخ دهید